Parshas Makom Month Day Time
Rosh Ha Shanah Torah Academy NO
Hazinuh Torah Academy   NO
Sukkos Torah Academy NO
Shmini Hatzeret Torah Academy   NO
Bereishis Torah Academy NO
Noach Torah Academy   2:15 to 3:30 pm
Lech-Lecha Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Vayeira Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Chayei-Sara Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Toldos Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Vayeitzei Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Vayishlach Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Vayeishev - First Day of Chanuka Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Miketz - Eight Day of Chanuka Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Vayigash Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Vayechi Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Shemos Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Va'aira Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Bo Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
B'shalach - Shabbat Shira - Tu B'Shvat Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Yisro Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Mishpatim Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Terumah Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Tetzaveh Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Ki Sisa Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Va'yakel - Parshat Shkalim Torah Academy 2:15 to 3:30 pm
Pekudei Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Vayikra - Parshat Zachor Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Tzav - Parshat Para Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Shmini Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Torah Academyzria Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Metzora - Shabbat Ha Gadol Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Shabbat Chol Hamoed Pesach Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Acharemos Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Kedoshim Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Emor Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
B'har Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
B'chukosai Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Bamidbar Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Shavuos Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Naso Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Behalosicha Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Shilach Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Korach Torah Academy 3:15 to 4:30 pm
Chukas - Balak Torah Academy NO
Pinchos Torah Academy NO
Matos - Masei Torah Academy NO
Devorim - Shabbat Chazon Torah Academy NO
Voeschonon - Shabbat Nechamo Torah Academy NO
Ekev Torah Academy NO
Reah Torah Academy NO
Shoftim Torah Academy NO
Ki Seitzei Torah Academy NO
Ki Savo Torah Academy     NO
Nitzavim - Vayelech Torah Academy NO
Rosh HaShana Torah Academy     NO
Hazinu - Zos Habrocha Torah Academy NO